Comvocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Benestar i Família

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe dels decrets de presidència a ratificar de l'àrea de Serveis Socials
3. Modificació núm. 1 de contracte de servei d'ajuda a domicili
4. Aprovació de la 2a pròrroga del contracte de servei d'ajuda a domicili
5. Informes de Presidència