sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal

Data: 
10/05/2022

Ordre del dia:

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
1. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 5/2022 (exp. núm. 1422/2022)
2. Modificació núm. 2 de l'Oferta d'ocupació derivada del procés d'estabilització previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat la en l’ocupació pública (exp. núm. 2402/2021)
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT, TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3. Declaració de nul·litat derivada del procediment revisió d’ofici relatiu de la prestació objecte de la reclamació feta per Nordvert SL, sobre el període transitori del contracte administratiu de recollida de residus de 22 municipis del Segrià i reconeixement de la indemnització (exp. núm. 363/2021)
 

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
4. Aprovació Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per a la cessió de la gestió de l’ús d'un habitatge de titularitat pública administrats per l’Agència al municipi d'Almacelles (exp. núm. 2526/2021)