AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

sessió extraordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
26/06/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 2 de juny de 2020.
2. Expedient de licitació del contracte de concessió del servei de menjador escolar a la comarca
del Segrià, pels cursos 2020/2021, 2021/2022, prorrogable per dos cursos més. Aprovació
plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert.
3. Proposta d’acord d’incoació d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei
menjador escolar, Alessa Catering SAU.
4. Informes de presidència.
5. Precs i preguntes.