FAQS sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador per la situació d’emergència COVID-19

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora d'utilitzar les vostres targetes moneder, podeu consultar les preguntes freqüents al següent enllaç:

https://www.segria.cat/arees/ensenyament/faqs-targetes-moneder-covid-19

Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Dia:  21 de març de 2014

Hora: 10:00 hores

Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal      

Ordre del dia:

Ratificar el caràcter ordinari de la sessió plenària

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
 3. Acord de reconeixement extrajudicial de factures núm. 1/2014
 4. Acord d’aprovació de l’expedient de pressupost 2014
 5. Acord de renúncia a l’execució de la inversió titulada Pla d’Equipaments Urbans (PUOS 2012)
 6. Aprovació del contingut de l’acord transaccional  a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i Construcciones y Contratas  Novex SL.
 7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i Localret per la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.
 8. Acord d’adjudicació del servei de neteja comarcal
 9. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font per la realització de treballs tècnics
 10. Declaració compatibilitat de segona activitat de personal laboral
 11. Aprovació del protocol per a la intervenció en xarxa de les situacions de risc i/o maltractaments a la infància i adolescència d’infància en risc
 12. Aprovació de les bases per la selecció mitjançant concurs d’un tècnic/a d’ acollida
 13. Aprovació de les  bases per la selecció mitjançant concurs d’un tècnic/a d’ immigració
 14. Acord de modificació del contracte de la prestació del servei de teleassistencia
 15. Acord de modificació del reglament de prestacions econòmiques de caràcter social
 16. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’ensenyament i el Consell Comarcal del Segrià de competències delegades en matèria d’ensenyament i proposta de finançament del curs 2013/2014.
 17. Aprovació de les bases d’ajuts socio-econòmics del curs 2014/2015
 18. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva si escau de la modificació de la clàusula cinquena i sisena del conveni per la prestació dels serveis socials als ajuntaments.  
 19. Renúncia del Consell Comarcal a formar part del consorci del Museu Diocesà i Comarcal 
 20. Acord d’autorització per prestar i coordinar competències
 21. Donar compte de l’informe de morositat 4rt trimestre del 2013
 22. Mocions
 23. Informes de presidència
 24. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes