Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Dia: 28 d’octubre de 2015

Hora: 10: 00hores

Lloc: Sala de Comissions Plens del Consell Comarcal

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de constitució de la Comissió informativa del 2 de setembre del 2015 i de l’acta de la sessió ordinària del 2 de setembre de 2015
 2. Informe dels decrets de presidència a ratificar
 3. Informe de la proposta d’acord de modificació del cartipàs comarcal
 4. Informe de la proposta d’acord de retorn de la paga extraordinària del 2012
 5. Informe de la proposta d’acord d’aprovació de l’addenda al conveni signat entre el Consell Comarcal i l’Agencia catalana de Consum
 6. Informe de la proposta d’acord de concertació d’una pòlissa de tresoreria
 7. Informe de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4/2015
 8. Informe de la proposta d’acord de deixar sense efecte el pla econòmic i financer
 9. Informes de presidència
 10. Assumptes d’urgència
 11. Precs i Peguntes