Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:


1.    Aprovació de les actes de la sessió ordinària d’1 de febrer i de la sessió extraordinària de 19 de març de 2019.
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3.    Donar compte de decrets de gerència.
4.    Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagament a proveïdors any 2018.
5.    Donar compte del decret de presidència número 145/2019 d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2018.
6.    Donar compte de l’informe de la intervenció sobre les resolucions adoptades contràries als reparaments i dels comptes justificatius de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar, realitzats durant l’exercici 2018.
7.    Aprovació conveni de col·laboració de les entitats territorials per l’execució del Projecte Estratègic Espais Naturals de Ponent en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).
8.    Proposta de designació de responsable dels contractes de recollida de residus sistema Illes i sistema Porta a Porta.
9.    Acord d’aixecament objecció informe d’intervenció núm. 76/2019.
10.    Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de teleassistència.
11.    Acord d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments d’encàrrec de gestió del servei escolar de menjador del centre.
12.    Proposta d’acord d’incoació d’expedient d’imposició de sancions: Servei Transport Escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
13.    Proposta d’acord d’incoació d’expedient d’imposició de sancions: Servei Menjador Escolar, Alessa Catering, SAU.
14.    Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2019-2020.
15.    Assumptes d’urgència.
16.    Informes de presidència.
17.    Precs i preguntes.

Donat que per part de la representació sindical s’ha presentat l’escrit que us trametem adjunt a aquesta convocatòria, a la vista del qual, es retiren els següents punts de l’ordre del dia tot i haver estat dictaminats en Comissió informativa, per tal de ser negociats:

-    Acord de retribució al 100% des del primer dia de la Incapacitat Laboral Temporal per contingències comunes pel personal laboral al servei del Consell Comarcal del Segrià.
-    Aprovació oferta pública d’ocupació 2019.