Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 14 de desembre de 2018.
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3.    Donar compte de decrets de gerència.
4.    Acord d’aprovació inicial de la modificació núm. 1 Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2019.
5.    Aprovació de la liquidació definitiva dels contractes de recollida d’RSU i recollida selectiva FCC, SA.
6.    Modificació Expedient núm. 1/2018 servei de transport escolar: Lot 3, Autocars C. Aler, SL.
7.    Modificació núm. 2 del contracte de servei de menjador escolar curs 2018/2019: alumnes amb necessitats especials, centre l’Esperança.
8.    Acord d’aixecament objecció Informe d’Intervenció 182/2018.
9.    Acord d’aixecament objecció Informe d’Intervenció 6/2019.
10.    Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de menjador, curs 2019/2020.
11.    Aprovació del document d’Avaluació i Seguiment del Pla d’Acció del II Pla d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del Segrià (2018 - 2022).
12.    Moció per aturar la construcció d’un dipòsit de residus industrials a Riba-Roja d’Ebre.
13.    Assumptes d’urgència.
14.    Informes de presidència.
15.    Precs i preguntes.