FAQS sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora d'utilitzar les vostres targetes moneder, podeu consultar les preguntes freqüents al següent enllaç:

https://www.segria.cat/arees/ensenyament/faqs-targetes-moneder-covid-19

També podeu contactar amb serveis socials al correu electrònic serveissocials@segria.cat o trucant al telèfon 973054800.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Orde del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 19 de març de 2019.
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3.    Donar compte de decrets de gerència.
4.    Donar compte de l'informe de morositat i període mig de pagament a proveidors any 2018.
5.    Donar compte del decret de presidència númeo 145/2019 d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2018.
6.    Donar compte de l'informe de la intervenció sobre les resolucions adoptades contràries als reparaments i dels comptes justificatius de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar, realitzats durant l'exercici 2018
7.    Acord de retribució al 100% des del primer dia de la Incapacitat Laboral Temporal per contingències comunes pel personal laboral al servei del Consell Comarcal del Segrià.
8.    Aprovació oferta pública d'ocupació 2019.
9.    Aprovació conveni de col·laboració de les entitats territorials per l'execució del Projecte Estratègic Espais Naturals de Ponent en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01)
10.    Assumptes d'urgència.
11.    Precs i preguntes.