Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Benestar i Família

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 28 de gener de 2019.
2.    Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de teleassistència.
3.    Assumptes d’urgència.
4.    Precs i Preguntes .