Sessió extraordinària de la Comissió informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
10/05/2022

Ordre del dia:

1.Aprovació de la modificació del pressupost núm. 5/2022 (exp. núm. 1422/2022)
2.Modificació núm. 2 de l'Oferta d'ocupació derivada del procés d'estabilització previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat la en l’ocupació pública (exp. núm. 2402/2021)