AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Legislació

Joventut

A continuació, podeu consultar la normativa principal que regula les activitats i els organismes que treballen amb la joventut. Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Instal·lacions juvenils

LLEIS I DECRETS LLEI

Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
Decret legislatiu 2/1994, de 13 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/1985, de 28 de juny, que regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives 

DECRETS

Decret 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils
Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques

Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys 

Consells i comissions