Diputació de Lleida ha finançat el 100% del programa informàtic HESTIA

És un aplicatiu informàtic de gestió d'expedients que permet gestionar els expedients relatius a serveis socials bàsics, al SIAD,  a immigració,etc.

Així mateix permet: procedimentar la generació d'informació per a automatitzar els reculls de dades, agilitzar l'elaboració dels reports d'informació, facilitar i vetllar per l'emmagatzematge de les dades de les persones beneficiàries, possibilitar el seguiment de les actuacions socials previstes fins a la seva resolució, etc.