Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Dia: 6 de novembre de 2015

Hora: 10:00 hores

Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió del 10 de setembre del 2015
 2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
 3. Prendre coneixement del conseller designat portaveu pel grup polític PSC-CP
 4. Acord de modificació del contracte de transport escolar del Lot 19
 5. Aprovació de les bases per a la constitució de dues borses de treball d’educadors socials per fer front a les necessitats temporals de personal
 6. Acord de pròrroga dels convenis signats entre el Consell Comarcal i els ajuntaments per la prestació del serveis socials d’atenció primària i especialitzats
 7. Acord de modificació del cartipàs comarcal
 8. Acord de retorn de la paga extraordinària del 2012
 9. Aprovació de l’addenda al conveni signat entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Agencia Catalana de Consum
 10. Acord de concertació d’una pòlissa de tresoreria
 11. Acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 4/2015
 12. Acord de denúncia del conveni entre l’ajuntament d’Almacelles i el Consell Comarcal del Segrià per la promoció del Museu d’Arquitectura i Urbanisme Mas Dordal
 13. Acord per deixar sense efecte el pla econòmic i financer
 14. Acord de modificació del preu públic per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats
 15. Acord relatiu a l’aportació econòmica dels ajuntaments al servei de recollida de residus
 16. Moció sobre els atacs del govern de l’estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica
 17. Renúncia al càrrec de conseller del Sr. Kleber Esteve Ramells
 18. Informes de presidència
 19. Assumptes d’urgència
 20. Precs i Preguntes