Convocatòria a la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Dia: 10 de setembre de 2015

Hora: 10:00 hores

Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal

Ordre del dia:

 1. Ratificar el caràcter ordinari de la sessió
 2. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva del 8 de juliol del 2015 i de l’acta de la sessió extraordinària del 29 de juliol del 2015
 3. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
 4. Donar compte dels membres adscrits a les comissions informatives dels grups polítics comarcals
 5. Aprovació de l’addenda al protocol de concreció per a l’any 2015 del Contracte- Programa del Departament de Benestar i Família
 6. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Alcarràs per a la realització de polítiques migratòries
 7. Aprovació de les bases per a la constitució d’una borsa de treball de psicòlegs per fer front a les necessitats temporals de personal
 8. Acord de modificació del contracte de menjador escolar signat amb ALESSA CATERING SAU
 9. Acord d’aprovació d’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2015 i de RLT
 10. Acord d’acceptació de la competència en matèria de recollida de residus de l’Ajuntament d’Aspa
 11. Acord relatiu al cartipàs comarcal
 12. Acord de nomenament del gerent del Consell Comarcal
 13. Moció de suport als agricultors per causa de les darreres pedregades
 14. Moció del grup d’ERC relativa a retribucions i dedicacions dels càrrecs electes del Consell Comarcal
 15. Moció del grup d’ERC per l’adhesió del Consell Comarcal a l’AMI
 16. Informes de presidència
 17. Assumptes d’urgència
 18. Precs i Peguntes