Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Dia: 9 de desembre de 2015

Hora: 9:30 hores

Lloc: Sala de Comissions Plens del Consell Comarcal

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió de 28 d’octubre de 2015
 2. Informe dels decrets de presidència a ratificar
 3. Informe de la proposta d’acord de nomenament de representant del Consell Comarcal a entitats de les quals forma part el Consell Comarcal del Segrià
 4. Informe de la proposta d’acord de pròrroga del pacte del personal funcionari del Consell Comarcal del Segrià
 5. Informe de la proposta d’acord de pròrroga del conveni del personal laboral del Consell Comarcal del Segrià
 6. Informe de la proposta d’acord de modificació de l’article 5 del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics
 7. Informe de la proposta d’acord de modificació del contracte signat entre el Consell Comarcal i el gestor del CAAC.
 8. Informe de la proposta d’acord de modificació de l’article 5è de l’ordenança fiscal número 3 reguladora de la taxa per activitats administratives
 9. Informe de la proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de pressupost per al 2016
 10. Informes de presidència
 11. Assumptes d’urgència
 12. Precs i Peguntes