Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Benestar i Família

Dia: 28 d’octubre de 2015

Hora: 9:00 hores

Lloc: Sala de comissions del Consell Comarcal

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de constitució de la Comissió Informativa del 2 de setembre del 2015 i de l’acta de la sessió ordinària del 2 de setembre del 2015
  2. Proposta d’elecció de nova presidència de la Comissió Informativa
  3. Informe de la proposta d’acord d’aprovació de les bases per a la constitució de dues borses de treball d’educadors socials per a fer front a les necessitats temporals de personal
  4. Informe de l’acord de pròrroga dels convenis signats entre el Consell Comarcal i els ajuntaments per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i especialitzada
  5. Informes de presidència
  6. Assumptes d’urgència
  7. Precs i Preguntes