AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Economia

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Comissió informativa i elecció de la Presidència  
  2. Donar compte i ratificació de decrets presidència
  3. Donar compte de decrets gerència
  4. Aprovació del Compte General exercici 2018.
  5. Aprovació inicial de l’expedient núm. 31/2019 de modificació de pressupost, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit núm. 11/2019.
  6. Aprovació inicial de la modificació núm. 2 de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019.
  7. Proposta de delegació en la Presidència comarcal de competències del Ple.
  8. Aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2019 del conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Segrià, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.
  9. Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell.
  10. Precs i preguntes